Kalendarz pracowni

loader

Dzisiejsza rocznica

sobota, 18 września 1819

Urodził się Jean Bernard Léon Foucault - francuski fizyk i astronom, który odkrył prądy wirowe.
View all events.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj4
Yesterday18
Week61
Miesiąc221
Wszystkie16643

Powered by Kubik-Rubik.de
 
Laboratorium Klasyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 17 września 2011 12:56

 

koordynator: dr Hanna Derdowska-Zimpel

 

Katalog ćwiczeń w Laboratorium Klasycznym PPEF

 

F100. Wyznaczanie gęstości za pomocą piknometru.

Zagadnienia: wagi analityczne; gęstość i ciężar właściwy; prawo Archimedesa.

Pobrać: piknometr, badane ciała, menzurka, suszarka.

F101. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania Newtona.

Zagadnienia: ciepło właściwe; kalorymetria.

Pobrać: stoper, szczypce.

*F102. Wyznaczanie temperaturowej zależności współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru rotacyjnego.

Zagadnienia: definicja współczynnika lepkości; prawo Stokesa; metody pomiaru współczynnika lepkości; atomowo -drobinowa teoria budowy materii.

*F103. Badanie zderzeń sprężystych na torze powietrznym.

Zagadnienia: zasady zachowania pędu i energii; zderzenia sprężyste i niesprężyste.

Pobrać : suwmiarka (duża).

*F104. Wyznaczanie ciepła właściwego powietrza metodą kalorymetryczną.

Zagadnienia: kalorymetria; I zasada termodynamiki.

Pobrać: stoper.

*F105. Wzorcowanie amperomierza.

Zagadnienia: prawa przepływu prądu; mierniki elektryczne.

F106. Pomiar sił żyroskopowych i wyznaczanie momentu bezwładności.

Pobrać: mikromierz, suwmiarka (duża).

F107. Pomiar ładunku kondensatora metodą graficznego całkowania.

Zagadnienia: wyprowadzenie wzoru na krzywą rozładowania kondensatora; kondensatory; pole elektrostatyczne.

Pobrać: stoper.

Zagadnienia: dynamika bryły sztywnej; prawo zachowania momentu pędu; ruch precesyjny.

Pobrać: mikromierz, suwmiarka (duża), stoper.

F108. Pomiar oporu aerodynamicznego ciał o różnych kształtach.

Zagadnienia: aerodynamika.

Pobrać: stoper, suwmiarka, odważniki.

F109. Badanie drgań wahadeł sprzężonych.

Zagadnienia: ruch harmoniczny prosty i wymuszony; dynamika bryły sztywnej.

Pobrać: stoper, suwmiarka.

F110. Sprawdzanie równania ruchu obrotowego bryły sztywnej.

Zagadnienia: dynamika bryły sztywnej; prawo zachowania momentu pędu; twierdzenie o momentach bezwładności.


*F200. Pomiar pojemności elektrycznej i względnej przenikalności elektrycznej.

Zagadnienia: własności elektryczne materii; kondensatory; pole elektrostatyczne.

Pobrać: suwmiarka elektroniczna, szczelinomierz.

F201. Pomiar czasu trwania zderzenia kul i wyznaczanie parametrów deformacji.

Zagadnienia: zasady zachowania pędu i energii; zderzenia sprężyste i niesprężyste; własności sprężyste ciał stałych.

Pobrać: suwmiarka (duża).

*F202. Pomiar ciepła Joulea - Lenza.

Zagadnienia: prąd stały; prawa przepływu prądu; kalorymetria.

Pobrać: termometr, stoper.

*F203. Badanie zjawiska elektrolizy.

Zagadnienia: prawa przepływu prądu w cieczach; zjawisko elektrolizy.

Pobrać: suszarka, papier ścierny, suwmiarka ,stoper.

F204. Badanie zjawiska rezonansu mechanicznego.

Zagadnienia: ruch harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony; dynamika bryły sztywnej.

Pobrać: stoper, suwmiarka.

*F205. Wyznacznie współczynnika przewodnictwa cieplnego metalu, sprawdzanie zasady Prigogine'a.

Zagadnienia: zasady termodynamiki, bilans entropii, bodźce i przepływy, przewodnictwo cieplne, zasada Prigogine'a.

Pobrać: stoper.

*F206. Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną.

Zagadnienia: wagi analityczne; gęstość i ciężar właściwy; prawo Archimedesa.

Pobrać: badane ciała, mikromierz, suszarka, menzurka, termometr.

*F207. Pomiar prędkości bieżącej fali akustycznej metodą krzywych Lissajous.

Zagadnienia: drgania akustyczne; równanie fali; szmer, ton, dźwięk; zjawisko interferencji i dyfrakcji; ruch harmoniczny prosty; krzywe Lissajous.

*F208. Badanie drgań relaksacyjnych i wyznaczanie pojemności kondensatora.
Zagadnienia: równanie krzywej ładowania i rozładowania kondensatora; łączenie oporników i kondensatorów.

Pobrać: stoper.

F209. Badanie ruchu precesyjnego żyroskopu.

Zagadnienia: dynamika bryły sztywnej; prawo zachowania momentu pędu; ruch precesyjny.

Pobrać: stoper, suwmiarka (duża), mikromierz (duży).

F210. Wyznaczanie modułu sztywności drutu metodą dynamiczną.

Zagadnienia: własności sprężyste ciał stałych; dynamika bryły sztywnej; ruch harmoniczny prosty; twierdzenie o momentach bezwładności.

Pobrać: mikromierz, suwmiarka (duża).

F300. Badanie efektu Halla.

Zagadnienia: efekt Halla; siła Lorentza; zależność indukcji magnetycznej wewnątrz elektromagnesu od prądu namagnesowania.

Pobrać: próbki (cienkie warstwy).

F301. Badanie temperaturowej zależności oporu półprzewodnika.

Zagadnienia: teoria pasmowa ciała stałego.

F302. Badanie przesunięcia fazowego i pomiar pojemności za pomocą oscyloskopu.

Zagadnienia: prąd przemienny; przesunięcie fazowe w obwodzie RLC; oscyloskop.

F303. Pomiar współczynnika indukcji własnej i pojemności za pomocą prądu przemiennego.

Zagadnienia: prąd przemienny; wyprowadzenie wzoru na moduł oporu zespolonego zawierającego opór omowy, indukcję własną i pojemność; moc prądu przemiennego.

*F304. Rezonans mikrofal.

Zagadnienia: budowa i działanie generatora Gunna; wytwarzanie i własności mikrofal; technika mikrofalowa.

F305. Badanie dyfrakcji i absorpcji mikrofal.

Zagadnienia: budowa i działanie generatora drgań nie tłumionych; wytwarzanie i własności mikrofal; technika mikrofalowa.

F306. Badanie efektu naskórkowego.

Zagadnienia: własności prądów wysokich częstości; rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w ośrodkach materialnych, równania Maxwella.

F307. Wyznaczanie zdolności emisyjnej powierzchni metalu.

Zagadnienia: rozchodzenie się ciepła; promieniowanie.

*F308. Badanie pętli histerezy materiałów ferroelektrycznych w zależności od temperatury.

Zagadnienia: własności elektryczne materii; elektrostatyka; punkt Curie.

F309. Pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w polu magnetycznym i wyznaczenie stałej Verdeta.

Zagadnienia: polaryzacja światła; pole magnetyczne; skręcenie płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym.

Pobrać: kuweta, menzurka.

F310. Wyznaczanie współczynnika załamania i dyspersji światła za pomocą refraktometru Abbego.

Zagadnienia: optyka geometryczna, dyspersja; refraktometr.

Pobrać: strzykawka, menzurka.

F311. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona. Badanie aberracji chromatycznej soczewek.

Zagadnienia: optyka geometryczna; soczewki, mikroskop; pierścienie Newtona.

F312. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną.

Zagadnienia: zasada Fermata; zjawisko interferencji; interferometr.

Pobrać: kuwety, strzykawka, menzurki.


F313. Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą kąta najmniejszego odchylenia.

Zagadnienia: zasada Fermata; budowa i działanie spektroskopu; optyka geometryczna.

Pobrać: 2 pryzmaty.


F400. Badanie pętli histerezy materiałów ferromagnetycznych.

Zagadnienia: zjawisko indukcji magnetycznej Faradaya; dipol w polu magnetycznym; własności magnetyczne materii.

F401. Rezonans w obwodach RLC.

Zagadnienia: prąd przemienny; drgania elektryczne; zjawisko rezonansu w obwodzie RLC.

F402. Badanie lampy oscyloskopowej i wyznaczanie ładunku właściwego elektronu .

Zagadnienia: ruch ładunku w polu elektromagnetycznym; lampa oscyloskopowa.

F403. Pomiar długości mikrofal w wolnej przestrzeni i w falowodzie.

Zagadnienia: budowa i zasada działania generatora drgań nie tłumionych; wytwarzanie i własności mikrofal.

F404. Wyznaczanie oporu wewnętrznego i siły elektromotorycznej ogniwa.

Zagadnienia: siła elektromotoryczna ogniwa; prawa przepływu prądu.

F405. Badanie transformatora.

Zagadnienia: prąd przemienny; transformator, autotransformator; moc prądu przemiennego; przesunięcie fazowe w obwodzie RLC.

F406. Pomiar prędkości termoelektronów metodą potencjału hamującego.

Zagadnienia: prąd elektryczny w gazach rozrzedzonych; prawa termoemisji; sposoby wyzwalania elektronów z powierzchni ciała stałego; budowa i zasada działania lamp elektronowych.

F407. Wyznaczanie stężenia roztworu za pomocą sacharymetru (polarymetru).

Zagadnienia: polaryzacja światła, skręcenie płaszczyzny polaryzacji; polaryzator, analizator; budowa i działanie sacharymetru (polarymetru).

Pobrać: kuweta, zlewka, menzurka.

F408. Wyznaczanie powiększenia mikroskopu oraz wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu.

Zagadnienia: mikroskop, powiększenie mikroskopu, zdolność rozdzielcza mikroskopu; warunek Abbego; optyka geometryczna.

Pobrać: śruba mikrometryczna, czujnik mikrometryczny.

F409. Wyznaczanie ogniskowych cienkich soczewek. Badanie aberracji sferycznej soczewek.

Zagadnienia: optyka geometryczna; soczewki.

Pobrać: suwmiarka, soczewki.

F410. Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

Zagadnienia: dyfrakcja i interferencja światła; spójność światła; siatka dyfrakcyjna, zdolność rozdzielcza siatki.

Pobrać: siatka dyfrakcyjna.

*F411. Pomiar prędkości światła w powietrzu, ciałach stałych i cieczach za pomocą sygnału modulowanego elektronicznie.

Zagadnienia: metody pomiaru prędkości światła; oscyloskop; natura falowa światła.

Pobrać: soczewkę.

 

 

U w a g a: litera F przy numerze ćwiczenia oznacza że realizowane jest ono w Laboratorium Klasycznym


* opis ćwiczenia znajduje się w pokoju nr 4 Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego.